واحد ثبت برند، لوگو و علائم تجاری

ثبت برند و لوگو

گواهی 10 ساله برند با قابلیت تمدید بعد از 10 سال + ثبت برند و لوگو با هزینه هر 2 روزنامه و هر 2 واریزی سازمان ثبت و بسته بندی و پست و .. بطور کامل

خرید برند و لوگو

خرید و برند لوگو یا ثبت vip با هماهنگی موکل ، هر کدام که سریعتر و بی مشکل تر باشد

تمدید برند
انتقال برند
تایید دفترخانه