واحد ثبت برند، لوگو و علائم تجاری

ثبت برند و لوگو

گواهی 10 ساله برند با قابلیت تمدید بعد از 10 سال + ثبت برند و لوگو با هزینه هر 2 روزنامه و هر 2 واریزی سازمان ثبت و بسته بندی و پست و .. بطور کامل

تمدید برند
انتقال برند