کلیه امور ثبت و تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص + روزنامه رسمی

ثبت شرکت سهامی خاص + روزنامه رسمی

صورتجلسه تغییرات ( شرکت سهامی )
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه + روزنامه رسمی